Soukrom

Prohlášení o ochraně dat firmou Intervet s.r.o. při přístupu on-line
S účinností od: září 2007
aktualizace: srpen 2008

Snaha firmy Intervet s.r.o. zachovávat ochranu dat na webových stránkách firmy Intervet s.r.o. je zacílena na vybudování důvěry mezi firmou a návštěvníky webových stránek na základě poskytování pravdivých informací. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Abychom byli schopni lépe chránit vaše soukromí, chceme vás seznámit ze Systémem ochrany osobních údajů při přístupu on-line. V tomto oznámení je popsáno, jak nakládáme z vašimi osobními daty, jak používáme informace o vaší osobě, jak je chráníme a jaké možnosti ohledně využívání těchto informací máte.

Intervet s.r.o. pracuje v souladu s legislativou EU (Safe Harbor framework), která je uplatňována Ministerstvem průmyslu a obchodu v oblasti shromažďování, používání a ukládání dat z Evropské unie.

Osobní informace

Informace, které shromažďujeme od návštěvníků

Návštěvník, který navštíví naše webové stránky, má přístup na domovskou stránku našeho webu a může procházet některé jeho části, aniž by musel dávat k dispozici svá osobní data, včetně e-mailové adresy. Sledujeme informace poskytované vaším prohlížečem (browserem), včetně webové stránky, odkud se přihlašujete (označovaná jako URL adresa), typu vámi používaného prohlížeče, času a data přístupu a dalších informací, podle kterých vás ale není možné identifikovat. Na některých z našich stránek je nutné se pro přístup do určitých jejich částí registrovat.

Kromě toho shromažďujeme informace o vašem počítači, které jsou automaticky zaznamenávány naším webovým serverem, jako je IP adresa a jméno domény. Pokud poskytnete osobní údaje, můžeme použít informace o webovém serveru a prohlížeči k individuálnímu nastavení našich nabídek a prezentací.

Informace, které shromažďujeme při vaší registraci

Návštěvníci, kteří chtějí využívat služeb na některých částech našich webových stránek, jsou požádáni o poskytnutí osobních údajů, včetně kontaktních údajů, e-mailové adresy i citlivých informací, jako je číslo kreditní karty, a ostatních informací o jejich osobě, jako je pohlaví a věk. V některých případech váš můžeme požádat o další kontaktní informace, kde poskytnete jméno a telefonní číslo rodinného příslušníka nebo známého, za účelem získaní náhradního kontaktního údaje. V registračním okně je zcela jasně zvýrazněno, které informace jsou pro registraci nutné a které informace jsou nepovinné a mohou být poskytnuty dobrovolně. Před shromažďováním osobních dat si stránky vyžádají váš souhlas.

Pokud jste lékař nebo jiný pracovník z oblasti zdravotní péče, budete požádáni o poskytnutí informace o všem pracovišti a kontaktu.

Informace z vnějších zdrojů

Můžeme také shromažďovat údaje o lékařích a jiných pracovnících z oblasti zdravotní péče, kteří se registrují na našich webových stránkách z jiných zdrojů, abychom si ověřili jejich profesi a identitu. V některých případech, zvláště pokud žádáme zákazníky o poskytnutí citlivých informací, jako je číslo jejich kreditní karty související o vyřízením jejich objednávky a nákupu, kontaktujeme finanční ústavy či úvěrové společnosti, abychom si údaje o kreditních kartách ověřili.

Občas můžeme navýšit databázi našich uživatelů o legálně získané informace od třetích stran. Některé z těchto informací mohou odhalit konkrétní osoby, např. prostřednictvím změny národní adresy.

Ostatní informace

Shromažďujeme také informace, které nám dobrovolně poskytujete na našich webových stránkách, jako jsou demografické údaje, informace o zdravotním stavu získané na základě různých dotazníků a průzkumů, a také informace, které nám poskytujete ve formě zpětné vazby. Například na některých webových stánkách nabízíme systémy hodnotící zdravotní stav, které se dotazují přihlášené osoby na její zdravotní problémy, např. typ alergie.

Můžeme vás také požádat o poskytnutí dalších informací, jako je e-mailová adresa, pokud chcete dostávat aktuální informace a oznámení, nebo k vyřizování stížností či dotazů.

Pomocí různých technologií, jako jsou cookies a internetové tagy, se sbírají také neosobní informace.

Odkazy na jiné webové stránky

Tyto webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které nejsou přímo ve vlastnictví nebo pod kontrolou firmy Intervet s.r.o.. Rádi bychom vás upozornili, že v tomto případě není firma Intervet s.r.o. odpovědná na způsob zacházení s osobními údaji na těchto webových stránkách. Upozorňujeme vás, abyste při opouštění našich webových stránek byli opatrní a pečlivě si přečetli ustanovení o zacházení s osobními daty na konkrétní webové stránce.

Oznámení o zacházení s osobními daty zde uvedené se týká pouze našich webových stránek.

Používání a odkrytí osobních údajů

Agregace dat

Shromažďujeme souhrnná data o návštěvnících našich stránek za účelem vývoje produktů a služeb i zlepšení způsobu fungování stránek. Používáme také marketingové analýzy. Můžeme poskytovat data třetím stranám získaná na našem webu v agregované formě, přičemž osobní údaje jsou odstraněny (včetně e-mailových adres). Sbíráme údaje z mnoha jednotlivých záznamů, přičemž odstraňujeme všechna data, kterými lze identifikovat jednotlivé uživatele.

Marketing

Vámi poskytované osobní údaje, včetně e-mailové adresy, používáme za účelem splnění vašich požadavků, poskytování informací, produktů a služeb, a také abyste měli přístup ke svému registrovanému účtu.

Vámi poskytované osobní údaje, včetně e-mailové adresy, používáme pouze za účelem, kvůli kterému jste své údaje poskytli, jako je registrace k poskytnutí služby, poskytnutí reklamní nabídky nebo informace, nákup produktů, vyplňování dotazníků a průzkumů apod. Na některých webových stránkách sbíráme údaje o věku uživatelů, abychom zajistili, že neshromažďujeme údaje o dětech mladších 13 let. Na základě informací, které od vás získáme, můžeme lépe zaměřit náš marketing a zdravovědné zpravodajství. Kupříkladu pokud jste muž, obdržíte informace týkající se mužů, přičemž ženám se tyto informace nezasílají. Nebo jste-li zdravotník, o němž víme, že se zaměřuje na alergologii, můžete od nás dostat informace o nových přístupech v léčbě alergií. Zasíláme vám informace, o nichž víme, že vám mohou být užitečné, včetně informací o produktech firmy Intervet s.r.o..

Na základě znalosti vašeho zájmu můžeme naše webové stránky upravit podle individuálních potřeb daného uživatele. Například na základě informací, které s námi sdílíte, které jsme zjistili na základě vašich předchozích návštěv nebo které máme k dispozici prostřednictvím jejich sdílení s třetími stranami, můžete získat přístup k různým článkům na různých místech našeho webu.

Všude tam, kde se na našem webu setkáte s uvedením osobních údajů různých uživatelů, byly tyto údaje poskytnuty s jejich souhlasem. Pokud používáte vývěsku s odesíláním různých položek na prodej nebo podobná otevřená fóra na webu firmy Intervet s.r.o., musíte si být vědomi skutečnosti, že všechna osobní data, která pro tyto účely poskytnete, budou přístupná ostatním uživatelům fóra, kteří by vám na jejich základě mohli zasílat nevyžádanou poštu. Nemůžeme být zodpovědní za zajištění důvěrného zacházení s osobními údaji, které jste sami na těchto fórech poskytli.

Neprodáváme, nesdílíme a neposkytujeme vaše osobní údaje (včetně e-mailových adres) třetím stranám pro marketingové či jiné účely nebo za podmínek odlišných od Prohlášení o ochraně dat firmou Intervet s.r.o. při on-line připojení.

Budeme sdílet osobní údaje (včetně e-mailových adres) s třetími stranami, které pro nás určité služby zprostředkovávají, jako je zpracování karetních transakcí, poštovní služby, e-mailové služby nebo poskytování webhostingu, každopádně vždy pouze za účelem provádění určitých a předem definovaných úkolů. Občas budete poskytovat svá osobní data třetí straně, která pro firmu Intervet s.r.o. nějaký servis vykonává, přímou cestou. Například tato třetí strana může zpracovávat nebo shromažďovat osobní data prostřednictvím webových stránek zřízených firmou Intervet s.r.o., na kterých se tyto údaje shromažďují za účelem splnění požadavků uživatelů ohledně informací o produktech firmy Intervet s.r.o.. Tyto společnosti zprostředkovávají tuto službu pro firmu Intervet s.r.o., přičemž se daná společnost musí písemně zavázat, že bude zacházet s osobními údaji v souladu s pravidly stanovenými firmou Intervet s.r.o..

Na našich webových stránkách budeme také sdílet vaše osobní údaje s oddělením vývoje našich produktů.

Stížnosti

Pokud nás budete kontaktovat za účelem stížnosti na nějaký náš produkt, službu či konkrétní činnost, můžeme vás zpětně kontaktovat za účelem získání dalších informací a sdílet vaše osobní údaje s osobami, které jsou u nás ve firmě zodpovědné za vyřizování stížností.

Dejte vědět svým známým nebo jim pošlete e-mail

Pokud se rozhodnete informovat nebo doporučit webové stránky firmy Intervet s.r.o. nebo naše konkrétní produkty vašim známým, požádá vás systém o sdělení jména vašeho známého/vaší známé, včetně jeho/její e-mailové adresy. Systém bude vyžadovat také poskytnutí vašich osobních údajů, včetně e-mailové adresy. Formulář je okamžitě zasílán vašemu známému/vaší známé, včetně pozvánky na naše webové stránky. Tyto informace kromě e-mailového zaslání pozvánky neshromažďujeme.

Používání cookies a internetových tagů

Webové stránky firmy Intervet s.r.o. používají cookies a jiné technologie ke sledování vaší návštěvnosti jiných webových stránek. Váš webový prohlížeč může být nastaven tak, aby vám dovoloval rozhodnout, zda budete cookies akceptovat nebo je odmítnete, popř. zda vás pokaždé upozorní, že cookies posílá. Pokud chcete sdílet Osobní data, jako je e-mailová adresa a jméno uživatele, můžeme uložit část těchto informací do cookie tak, abychom vás rozpoznali a zapamatovali si vaše preference, když se na naše webové stránky vrátíte. Cookies nemohou být sami o sobě použity k zjištění identity uživatele.

V některých částech internetu lze používat internetové tagy (také známé pod označením action tags, jednopixelové GIF, čisté GIF nebo 1-by-1 GIF) v kombinaci s cookies a můžeme tyto tagy prostřednictvím třetí strany, která pro nás dělá reklamu, třídit a organizovat. Tyto tagy bývají umístěny jak na on-line reklamních sděleních, které zavedou uživatele na danou webovou stránku nebo na vybrané strany daného webu. Využíváme technologie, které měří návštěvnost našich webových stránek a efektivitu reklamních kampaní (včetně informací, kolikrát byla stránka zobrazena a jaké informace zde byly vyhledávány). Prostřednictvím těchto internetových tagů a cookies může být třetí strana schopná sbírat anonymní agregovaná data o návštěvnících na ostatních stránkách. Ujišťujeme vás, že naše firma žádným způsobem neshromažďuje ani se nesnaží získat osobní údaje o návštěvnících, jako jsou jejich jména, adresy, e-mailové adresy a telefonní čísla prostřednictvím internetových tags ani cookies.

Cookies a internetové tagy se používají pro určitou reklamní e-mailovou komunikaci, popř. v souvislosti se sledováním, zda příjemce nebo někdo, koho se e-mail týkal, poštu otevřel. Tyto cookies a internetové tagy neodkazují na vaše Osobní data.

Uživatelé IP adres

Adresa internetového protokolu (IP adresa) je posloupnost čísel, která je automaticky přiřazena vašemu počítači vždy, když se přihlašujete prostřednictvím vašeho poskytovatele internetového připojení (ISP) nebo prostřednictvím poskytovatele připojení k místní (LAN) nebo regionální (WAN) síti. Webové servery automaticky identifikují váš počítač podle IP adresy přidělené během připojení k síti.

Firma Intervet s.r.o. shromažďuje IP adresy za účelem systémového zpracování a auditu používání našich webových stránek. Nezjišťujeme prostřednictvím informace o IP adrese osobní údaje o uživateli (včetně e-mailové adresy), což znamená, že po každém připojení zůstává uživatel v anonymitě. Můžeme ovšem v některých případech, jako je zajištění využívání stránek v souladu s pravidly, ochrana našich služeb, stránek nebo jiných uživatelů, prostřednictvím IP adresy uživatele identifikovat.

Ostatní

Vyhrazujeme si právo na odhalení vašich osobních údajů (včetně e-mailové adresy) v souladu se zákonem v případech, kdy to považujeme za nezbytné s ohledem na ochranu našich práv, dodržování právního postupu, z příkazu soudu a v souladu s právními předpisy souvisejícími s provozem našich webových stránek.

V souvislosti s nenadálými okolnostmi v naší společnosti, jako je zbavení práv a majetku, fúze s jinou společností, konsolidace, prodej akcií nebo jiné nepravděpodobné události, se prosím seznamte se „Změnami v ochraně osobních dat“, kde je popsáno, jak budete v těchto případech instruováni.

Volba a přístup

Komunikace

Můžete obdržet emailovou zprávu (e-maily týkající se mandatorních služeb, výběrové informační zpravodaje nebo výběrové propagační e-maily), nebo dostanete přímou e-mailovou informaci, kterou získáme prostřednictvím webových stránek.

Tyto komunikační služby si můžete zajistit na webových stránkách produktu, nebo můžete obdržet upozornění automaticky po proběhlé transakci.

Volby/ Rozhodnutí

Pokud se rozhodnete odhlásit se z doručování našeho výběrového informačního zpravodaje nebo našich propagačních e-mailů, navštivte prosím naše webové stránky, kam jste poskytli vaše osobní údaje. Zde se můžete odhlásit nebo obnovit váš on-line profil, nebo můžete využít instrukce k odhlášení, které dostanete prostřednictvím e-mailu. E-maily týkající se mandatorních služeb nemají možnost odhlášení, protože jejich povaha není propagační. Pokud byste s odhlášením výběrových informačních zpravodajů nebo propagačních e-mailů měli problémy, můžete se na nás obrátit a my váš e-mail postoupíme příslušnému obchodnímu oddělení. V tom případě prosím pro získání dalších informací využijte sekce „Kontaktujte nás“ této zprávy.

Přístup k osobním údajům

Máte přístup k osobním údajům, včetně e-mailové adresy získané prostřednictvím našich webových stránek. Abyste se dostali k vašim osobním údajům za účelem změny, vymazání nebo aktualizace, podívejte se na webové stránky, kde jste se registrovali, a můžete si zde zobrazit nebo aktualizovat vaše osobních údaje online tím, že se přihlásíte na svůj účet. Pokud jste si zvolili možnost být v seznamu adresáře vyhledávače, můžete se z toho seznamu rovněž vyřadit aktualizací nastavení vašeho on-line účtu. Pokud byste s přístupem k vašim osobním údajům měli problémy, můžete se na nás obrátit a my váš e-mail postoupíme příslušnému obchodnímu oddělení. V tom případě prosím pro získání dalších informací využijte sekce „Kontaktujte nás“ této zprávy.

Bezpečnost a souhlas

Bezpečnostní opatření

Využíváme rozumné a vhodné technické, administrativní a fyzické zabezpečení, abychom ochránili osobní údaje (včetně e-mailových adres) před ztrátou, zneužitím nebo pozměněním. Pro sběr citlivých osobních údajů, jako jsou čísla kreditních karet a informace o účtu, pokud jsou nutné pro využití služby na webové stránce, používáme šifrování dat a metody přenosu dat.

Osobní údaje a děti

Nezískáváme vědomě osobní údaje přímo od žádné osoby mladší 13 let.

Změny tohoto on-line upozornění

Pokud se rozhodneme učinit podstatné změny (včetně změn v našich zvyklostech v rozesílání e-mailů) v tomto upozornění na zabezpečení soukromí, upozorníme na změny v této zprávě tak, aby byly dostupné na naší webové stránce a na dalších místech, které považujeme za vhodné, takže si budete vědomi toho, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností, pokud vůbec, je zveřejňujeme. Vyhrazujeme si právo kdykoli toto upozornění změnit, proto ho prosím často kontrolujte. Mohou se zde objevovat malé změny, které ale nijak nepostihují využití vašich osobních dat. Pokud provedeme zásadní změny tohoto upozornění, upozorníme vás na to zde, nebo na naší domovské stránce, anebo e-mailem.

Kontaktujte nás

Pokud si přejete se odhlásit se ze zasílání našich výběrových nebo propagačních informací, nebo chcete mít přístup k osobním údajům (včetně vaší e-mailové adresy), které se vás týkají a které byly shromážděny prostřednictvím webové stránky, navštivte prosím naši webovou stránku, kam jste své osobní údaje uvedli. Zde se můžete odhlásit nebo aktualizovat váš on-line profil, nebo k tomu můžete využít instrukce, které obdržíte e-mailem. Pokud byste s přístupem k vašim osobním údajům měli problémy, můžete se na nás obrátit a my váš e-mail postoupíme příslušnému obchodnímu oddělení.

Pokud máte k tomuto on-line upozornění nějaké otázky, obraťte se na nás na této adrese:

Intervet s.r.o.
Na Valentince 3336/4
Praha 5
Česká republika
Phone : +420 233 010 242
Fax : +420 233 010 209

Slovníček

Agregované údaje

Statistické údaje, které mohou být shromažďovány pomocí webových stránek, nebo jiných zdrojů, a které nejsou osobně identifikovatelné. Příkladem agregovaných informací jsou například demografické údaje, názvy domén a provoz na webové stránce.

Prohlížeč

Navigační program běžící na klientově počítači, který umožňuje si prohlížet webové stránky. Příkladem jsou Netscape Navigator a Microsoft Internet Explorer.

Dítě

Dítě je definováno v souladu s americkým zákonem na ochranu on-line soukromí dětí z roku 1998 (COPPA), který se týká osobních údajů shromažďovaných od dětí na webových stránkách, jako osoba mladší třinácti (13) let.

Cookie

Malý textový soubor obsahující informace, že určitá webová stránka zanechala stopu na uživatelově harddisku při jejím prohlížení. Cookies mohou obsahovat informace, jako je uživatelovo ID, uživatelské preference, archivní informace o nákupní kartě apod. Cookies mohou obsahovat osobní údaje.

E-mail

Zkratka Elektronické pošty (Electronic Mail). Zpráva odeslaná jednou osobou jiné osobě prostřednictvím počítače. E-mail může být odeslán automaticky velkému počtu adresátů.

Šifrování

Zakódování dat do privátního kódu v zájmu bezpečnosti přenosu informace.

Domovská stránka

První strana webových stránek. Také jde o webovou stránku, kterou automaticky váš prohlížeč zobrazí po jeho spuštění.

Hypertextový odkaz (Hyperlink)

Hyperlink je aktivní odkaz na jinou webovou stránku, spojení mezi dvěma stránkami. Kliknutí na jednu stránku vás zavede na jiné místo, které může být na stejné stránce nebo ve dvou naprosto rozdílných dokumentech.

IP adresa

Číslo, které je překládáno do názvu domény (např. progressive.com). Tato adresa je řetězcem čtyř oddělených čísel, oddělených mezerami (jako 111.22.3.444) a používá se jako představitel počítače nebo jiného zařízení připojeného k internetu.

Opt-In

Možnost daná uživateli zcela kontrolovat sběr a rozšiřování jeho/jejích osobních informací. Stránka, která zajišťuje tuto možnost, prohlašuje, že nebude dohledávat či sledovat osobní údaje o uživateli, pokud by sám vědomě tyto informace neposkytnul a nesouhlasil s jejich sběrem a využíváním. Společnost musí mít souhlas uživatele před sběrem a použitím informací.

Opt-Out

Možnost, kterou musí uživatel aktivně zvolit, aby zabránil určité webové stránce používat jeho informace a sdílet je s třetí stranou. V typickém případě je uživatel požádán zvolit Opt-out, aby zamezil používání jeho dat.

Osobní údaje

Informace, které mohou být vystopovány až ke konkrétnímu individuálnímu uživateli, např. jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo. Osobní preference uživatele vysledované webovou stránkou prostřednictvím cookies se rovněž považují za osobně identifikovatelné, pokud vedou k jinému osobnímu údaji poskytnutému uživatelem. (Srovnejte s agregovanými údaji). Citlivé osobní údaje, jako informace o zdravotním stavu, číslo kreditní karty a číslo sociálního pojištění jsou osobními údaji podléhajícími přísným podmínkám a zákonným opatřením.

On-line upozornění na zabezpečení soukromí

Prohlášení na webové stránce, které uvádí, jaké údaje jsou stránkou shromažďovány, jak budou použity, kdo je bude sdílet a možnosti kontroly toho, jak budou tyto údaje využívány.

Třetí osoba

Osoba nebo organizace, která není součástí Intervet s.r.o..

Internetový tag (odkaz, značka)

Malý obrázek na stránce HTML, která má ve všech rozměrech velikost 1 pixel. Díky své nepatrné velikosti není vidět, ale používá se pro anonymní informování třetích stran. Používá se zejména zadavateli inzerce.

Webová stránka

Soubor stran nebo souborů na World Wide Webu, které jsou spolu spojeny a udržovány společností, organizací nebo individuální osobou.

Na zactek strnky

Karsivan®

Karsivan® byl vyvinut speciálně pro pohodu starých psů.

Karsivan®