Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Podmínky použití

Není dovoleno vstupovat na tuto webovou stránku nebo využívat informace obsažené na této webové stránce bez předchozího souhlasu s těmito podmínkami použití. Vstupem na tuto webovou stránku nebo využitím informací na ní obsažených dáváte svůj souhlas s těmito podmínkami a vzdáváte se veškerých nároků vůči Intervet s.r.o., jeho dceřiným společnostem, pobočkám nebo zaměstnancům v souvislosti s vaším užíváním této webové stránky nebo jakéhokoli materiálu, informace, názorů či doporučení na ní obsažených. Tyto podmínky jsou rozděleny do následujících odstavců: informace a prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Tato webová stránka a informace, jména, fotografie, obrázky, loga a ikony týkající se nebo související s Intervet s.r.o. em, jeho dceřinými společnostmi, pobočkami, přípravky a službami jsou zpracovány bez záruky jakosti a dle dostupnosti bez jakékoli výslovné či odvozené záruky či garance, včetně garancí týkajících se obchodu, vhodnosti pro konkrétní účel nebo práv třetích osob. Ačkoliv informace uvedené na této webové stránce byly zpracovány v dobré víře se záměrem poskytnout informace o Intervet s.r.o. u a jeho přípravcích a službách, Intervet s.r.o., jeho mateřské společnosti, dceřiné společnosti, pobočky ani zaměstnanci nenesou odpovědnost za žádné škody jakéhokoli druhu včetně přímých, nepřímých, zvláštních, následných nebo náhodných škod vzniklých přímo nebo v souvislosti s užíváním této webové stránky nebo s přístupem na ni nebo vzniklých v souvislosti s jakýmkoli materiálem, informacemi, podmínkami nebo doporučeními uvedenými na této webové stránce. Intervet s.r.o. má právo kdykoli bez předchozího upozornění modifikovat, upravovat, případně měnit tyto podmínky, uvedené informace, názvy, fotografie, obrázky, loga a ikony zobrazované na této webové stránce nebo přípravky a služby, na něž jsou na této webové stránce uvedeny odkazy. Tato webová stránka může odkazovat prostřednictvím linků nebo odkazů na další webové stránky, na něž nemá Intervet s.r.o. žádný vliv. Intervet s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek a za obsah linků obsažených na těchto webových stránkách. Tímto dáváte svůj souhlas s tím, že nebudete částečně ani v celém rozsahu doplňovat, pozměňovat, nahrazovat nebo opravovat jakékoli informace uvedené na této webové stránce.

Informace o přípravku

Tato webová stránka obsahuje informace o veterinárních léčivých přípravcích vycházející z evropské registrační dokumentace. Tato stránka může obsahovat odkazy na přípravky, které buď nejsou do vaší země dodávány nebo jsou prodávány pod jiným obchodním názvem. Kromě toho se mohou údaje o bezpečnosti, účinnosti a ochranné lhůtě pro konkrétní přípravky lišit podle platných místních předpisů. Pro další informace se laskavě obraťte na svého veterináře.

Duševní vlastnictví

Upozorňujeme, že veškeré materiály zobrazované na této webové stránce včetně veškerých redakčních materiálů, fotografií, ilustrací a dalších grafických materiálů, jmen, log, obchodních značek a značek služeb, jsou vlastnictvím Intervet s.r.o. u nebo některé z jeho dceřiných společností, poboček nebo držitelů licence a jsou chráněny autorským zákonem, obchodní značkou a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví. Další názvy přípravků nebo společností uvedené na těto webové stránce mohou též obsahovat chráněné obchodní značky. Není dovoleno reprodukovat, přenášet, distribuovat, šířit, prodávat, zveřejňovat, vysílat nebo rozesílat jakoukoli část těchto materiálů s výjimkou případů, kdy (a) vytisknete nebo stáhnete výňatky z materiálu uvedeného na této webové stránce pro vlastní nekomerční použití, informaci nebo osobní použití, nebo (b) zkopírujete materiál obsažený na této webové stránce za účelem jeho zaslání třetím stranám na nekomerční bázi pro jejich osobní informaci za předpokladu, že uvedete Intervet s.r.o. jako zdroj těchto materiálů a budete třetí strany informovat o tom, že tyto podmínky jsou pro ně závazné. Nic z toho, co je uvedeno na těchto webových stránkách, nelze vykládat jako nepřímé nebo jiné udělení licence nebo oprávnění podle jakéhokoli patentu nebo obchodní značky Intervet s.r.o. nebo jakékéli třetí strany. Pokud není v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak, nic z toho, co je v těchto podmínkách uvedeno nelze vykládat jako udělení licence nebo autorského práva nebo práva k duševnímu vlastnictví v souvislosti s uvedenými informacemi, údaji, přípravky nebo službami.

Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto podmínky použití se řídí, jsou vykládány a vymáhány v souladu s právem Nizozemska. Veškeré spory vyplývající z těchto podmínek nebo vzniklé v souvislosti s nimi budou předloženy a rozhodnuty příslušnými holandskými soudy.

Intervet s.r.o.
Na Valentince 3336/4
Praha 5
Česká republika
www.msd-animal-health.cz

Na zactek strnky

Karsivan®

Karsivan® byl vyvinut speciálně pro pohodu starých psů.

Karsivan®